Yapı Kontrol Müdürlüğü

 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 1. Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelelerde bulunmak,
 2. Belediye sınırları içersindeki her türlü inşat faaliyetin merci mevzuata uygunluğunu denetlemek, İnşaatların ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalışmalar yapmak,
 3. Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil tutanağı tanzim etmek, yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye Encümenine sevkini sağlamak,
 4. Belediye encümeninden çıkan yıkım kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Fen İşleri Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,
 5. Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunma, yapı denetimleri ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 6. Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli yapılara, mer’i mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, yıkım işleminin uygulanması için Fen işleri Müdürlüğüne   bildirimde  bulunmak,
 7. Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmaya engelleyici çalışmalar yapmak,
 8. Fen İşleri tarafından yapılacak olan yıkım işlemlerine teknik destek sağlamak,
 9. Yapı Denetimle ilgili mer’i mevzuata göre idarenin yetki ve sorumluluğundaki konularda yapılması gerekli işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,
 10. Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
 11. Maili inhidam durumunda olan binaları tespit etme ve yıkım kararlarını alma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek yıkım işlemi için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak,
 12. Yasa ve yönetmeliklerce verilen görevler içerisinde koruma, uygulama ve denetim bürolarını oluşturmak,
 13. Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri (Yapı kontrol ve denetim) ile ilgili her türlü resim ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,
 14. Kullanma İzni alınmadan kullanılan binalar hakkında imar mevzuatına göre işlem yapmak,
 15. Kamunun selameti için alınması gereken imar kanununda öngörülen tedbirleri almak, bu tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,
 16. Yapı denetim bürolarının ve müteahhitlerin sicillerini tutmak, hak edişlerini tanzim etmek, yılsonu tespit tutanaklarını düzenlemek ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
 17. İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak,
 18. Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
 19. Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
 20. Birimle ilgili olarak kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
 21. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak,